Světový den zvýšení povědomí o autismu

Zveřejněno 02/04/2017

Autismus je jednou z nejzávažnějších poruch dětského mentálního vývoje. Jedná se o vrozenou vadu některých mozkových funkcí. Důsledkem poruchy je, že dítě dobře nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívá. Duševní vývoj dítěte je kvůli tomuto handicapu narušen hlavně v oblasti komunikace, sociální interakce a představivosti. Autismus doprovází specifické vzorce chování.

Příčinu vzniku autismu se prozatím nepodařilo odhalit. Předpokládá se, že určitou roli zde hrají genetické faktory, různá infekční onemocnění a chemické procesy v mozku. Moderní teorie tvrdí, že tato porucha vzniká až při kombinaci několika těchto faktorů. Autismus se projevuje buď od dětství, nebo v raném věku (do 36 měsíců). Lidé s autismem pak mívají výrazné potíže ve vývoji řeči, ve vztazích s lidmi a obtížně zvládají běžné sociální dovednosti.

Diagnostika

Autismus se diagnostikuje na základě projevů chování. Stupeň závažnosti poruch bývá různý, typická je také variabilita symptomů. Kvůli nejednotnosti diagnostických kritérií se v současnosti používá spíše termín autistické spektrum chování (dětský autismus, Aspergerův syndrom, atypický autismus, Rettův syndrom, dětská dezintegrační porucha).

Čeho si mohou rodiče všimnout už v raném věku dítěte

V oblasti komunikace
Nereaguje na své jméno
Vyjadřuje hlavně křikem a afektem, že něco chce
Má opožděný vývoj řeči, nebo naopak mluví velmi brzo, ale řeč je zvláštní, připomíná mluvu dospělých
Nepružně reaguje na pokyny
Často působí dojmem, že neslyší
Má špatný oční kontakt
Neukazuje a nemává na rozloučenou

V oblasti sociálního chování
Chybí sociální úsměv
Raději si hraje o samotě
Dává přednost sebeobsluze
Je velmi samostatné
Některé věci dělá velmi „brzy“
Působí, že žije ve vlastním světě
Nezajímá se o ostatní děti
Ostatní lidi dokáže ignorovat

V ostatních oblastech
Má časté záchvaty vzteku
Je hyperaktivní, neschopné spolupracovat
Neví, jak si hrát s hračkami
Zabývá se určitými věcmi stále dokola
Chodí po špičkách
Neobvykle se fixuje na určité hračky (neustále s sebou nosí nějaký předmět)
Řadí věci do řad
Reaguje přehnaně na určité materiály či zvuky

Absolutní indikací pro další vyšetření je, když dítě do 12 měsíců nežvatlá a negestikuluje, do 16 měsíců neužívá slova, do 24 měsíců spontánně neužívá věty a pokud v jakémkoli věku ztratí veškeré jazykové nebo sociální schopnosti.

Autismus často bývá kombinován s jinými poruchami psychického i fyzického rázu (mentální retardace, epilepsie, smyslové poruchy, geneticky podmíněné vady atd.). Často se přidružuje problematické chování rozdílné intenzity. Někteří lidé s autismem mají mírné problémy (např. nemají rádi změny), u jiných pozorujeme agresivní nebo sebezraňující chování. Také hyperaktivita, neschopnost soustředění nebo výrazná pasivita se často s autismem pojí.

K úplnému potlačení příznaků autismu ve většině případů nedochází. Na druhé straně pomocí speciální výchovy je prokazatelně možné autistickým dětem pomoci. Z tohoto důvodu je důležité diagnostikovat poruchu co nejdříve. Naše pediatrie je proto zároveň autistickým centrem, kde pravidelně zkoumáme, zda dítě nemá příznaky autistického spektra chování. Pokud dítěti správným přístupem umožníme porozumět světu, kterému díky svému handicapu často nerozumí, je velká šance, že u něj dojde ke zlepšení.

Autor textu: MUDr. Zuzana Hábová