Fúze společnosti

Zveřejněno 01/09/2016

Rádi bychom vás informovali o fúzi sloučením společnosti TeamPrevent-PREPO, s.r.o., IČ: 279 44 697, se sídlem Na Pankráci 1638/43, Nusle, 140 00 Praha 4 a společnosti DentInn s.r.o., IČ: 289 89 431, se sídlem Pštrossova 24, Nové Město, 110 00 Praha 1, jako zanikajících společností (dále také jen jako „Zanikající společnosti“) se společností Santé s.r.o., IČ: 618 54 093, se sídlem Pštrossova 24, Nové Město, 110 00 Praha 1, jako nástupnickou společností (dále také jen jako „Nástupnická společnost“).

Shora uvedená fúze sloučením byla do obchodního rejstříku zapsána s účinností ke dni 1.9.2016, přičemž tímto dnem nastaly právní účinky fúze sloučením.

V souladu s příslušným ustanovením zákona o přeměnách obchodních společností a družstev došlo v důsledku realizace procesu fúze sloučením s účinností ke dni 1.9.2016 k zániku Zanikajících společností a přechodu jejich jmění, práv a závazků na společnost Santé s.r.o., jakožto Nástupnickou společnost.

Nástupnická společnost tak vstoupila do všech platných a účinných právních vztahů Zanikajících společností přímo ze zákona, a to na místo Zanikajících společností, přičemž obsah těchto právních vztahů se nijak nemění a veškerá smluvní ujednání tedy zůstávají bez dalšího platná a účinná. Není tedy třeba uzavírat nové smlouvy, dodatky či jiná ujednání.

Rovněž došlo ke změně obchodní firmy (názvu) Nástupnické společnosti. Naše údaje nyní jsou:

Obchodní firma: TeamPrevent-Santé, s.r.o.
Sídlo: Pštrossova 192/24, Praha 1, 110 00
IČ: 618 54 093
DIČ: CZ699003671
Zápis v OR:  C 31359, U Městského soudu v Praze
Bank. spojení: 2110388236/2700  UniCredit Bank

V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obracejte na:
Finanční oddělení
Hana Běhunková, DiS. – Hlavní účetní
GSM.: +420 734 173 985
tel.: +420 221 970 751
e-mail: hana.behunkova@teamprevent.cz

Oddělení péče o klienty
Petr Batal – Business Development Manager
GSM: +420 724 161 351
tel.: +420 221 970 628
e-mail: petr.batal@teamprevent.cz